Hơn 50 sản phẩm giảm giá sâu tại Co.opmart và Co.opXtra