Tổng giám đốc HDBank đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HDB