Bản Việt hợp tác phân phối bảo hiểm phi nhân thọ cùng Bảo hiểm Bảo Long