Nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng kiểm soát tốt dưới 3%Nguồn tin: https:

Các tin khác: