method

544Currently online
108Today's Reading
29Share Today
Multilingual display

What is the Spring Festival Gala cast list 2022

2018-03-20 06:24:00

The program list and cast list of CCTV Spring Festival Gala 2022 are as follows: Chief Director: Liu Zhen; Deputy Chief directors: Zhao Dazhi, Yu Lei, Seinffeld, Tian Mei, Zou Wei; Hosts: Ren Luyu, Sa Beining, Negermaitai, Li Sisi, Ma Fanshu. List of performances and actors: 1, the opening "Happy Auspicious Year". Second, the song "Sense of The Times". Cast: Deng Chao, Jackson Yi, Li Yuchun. Third, the sketch "Father and Son". Cast: Sun Tao, Wang Lei, Ying 'er, Wang Yixuan. Music short play "Vientiane Return to Spring". Singing: Sha Baoliang Wang Li, Liu Jia. The song "Spring Breeze 100,000 Miles". Singing: Yin Xiumei, Yan Weiwen. Six, the sketch "Not yet". Performance: Shen Teng, Ma Li, Chang Yuan, Allen. Seven, landscape Tai Chi "Flowing clouds". Performances: Yang Shunhong, Liang Biying, Yang Dezhan. Eight, the sketch "Double joy". Performances: Jia Ling, Zhang Xiaofei, Xu Juncong, Tai Wei. 9. Song "There are so Many people in the World" sung by Han Hong. 10. Children's dance "Star Dream". Performances: Guo Donglin, Shao Feng, Han Yunyun, Huang Yang, Jiang Lilin, Zhang Dabao. 12. Creative dance "Golden Face". Thirteen, the song "Friends". Singing: Alan Tam, Chung Chin-tao, Peng Kin-sun, Chen You, Cao Rongzhen. 14, the song "True Love Dance". Singing: Ren Jialun, Wang Yuan Song Qian, Jike Yiyi. Cross talk "Like is not like". Performance: Lu Xin, Yu Hao. 16, the song "You are the Gift of My life". Singing: Liu Huan. The song "Our Time". Singing: Zhang Ye, Lv Jihong. 18, the song "Love together". Singing: Li Ronghao, Zhang Shaohan. 19. Song "Yellow River and Yangtze River". Singing: Chen Kun, Xiao Jingteng, Wang Jia Er, Peng Yongchen. The song "Bells of Spring". Singing: Sun Nan, Tan Weiwei. Guests: Zhai Zhigang, Wang Yaping, Ye Guangfu. 21, the original ecological scene performance "the Song of the land". Performances: Tan Xuecong, Tan Fei, Mou Yi, Shu Yi, Yang Jue, He Jing, Jiang Lei, Du Zhengqiang, Ding Wenjun, Lei Meifeng, Lei Qingmei, Zhang Yinyao. 22. Creative music dance poem and painting "Memory". Performances: Pu Cunxin, Feng Yuanzheng, Li Liqun, Ding Zhicheng, A Yun, Ga Yang Zongwei, Zheng Qiyuan, CAI Chengyu. 23, the song "Happy Days". Singing: Zhu Long, Zhao Liying, Wang Junkai, Yu Kewei. 24, the song "Unforgettable Tonight". Singing: Li Guyi, Yang Hongji, Huo Yong, Yi Liyuan.

Recommendation